Badania fizykochemiczne:

• testy stabilności
• testy stabilności i kompatybilności z opakowaniem
• testy starzeniowe
• opracowanie karty produktu (norm zakładowych)
• badanie na zgodność z normą zakładową
• ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach)
• oznaczanie pH
A. bezpośrednio
B. z wyciągu wodnego
• oznaczanie stabilności
• zawartość suchej pozostałości
• gęstość
• oznaczanie zawartości wody metodą destylacji azeotropowej
• gęstość (kubek Sheena)
• zdolność pianotwórcza 1% roztworu, wskaźnik trwałości piany
• wysolenie (ilość olejków eterycznych)
• temperatura mięknięcia
• temperatura kroplenia
• ciężar nasypowy
• zawartość alkoholu metodą destylacyjną
• oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnej rozpuszczalnej w alkoholu
• oznaczanie zawartości substancji ściernych
• oznaczanie zdolności pianotwórczej
• oznaczanie zdolności emulgowania tłuszczu w kąpieli myjącej
• test talerzowy (oznaczanie zdolności myjących)
• zawartość alkaliów żrących
• miana wydzielonych kwasów tłuszczowych
• oznaczenie lepkości (wiskozymetrem Heplera)
• oznaczanie zdolności pienienia w pralkach automatycznych
• oznaczanie zawartości aktywnego tlenu
• zawartość gliceryny
• zawartość chlorku aktywnego
• zawartość kwasu tioglikolowego
• obecność witaminy
• zawartość chlorków
• liczba nadtlenkowa
• liczba zmydlenia
• liczba kwasowa
• liczba zobojętnienia wydzielonych kwasów tłuszczowych
• zawartość kwasów tłuszczowych
• tłuszcz niezmydlający i substancje niezmydlające
• rozpuszczalność w EtOH
• współczynnik załamania światła